Bilişim Teknolojileri alanına BTR Normu Açıldı!

Eğitim admin 4.791 Okundu
sponsorlu reklam

2016/9488  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BTR Normu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Proje okulu: Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen eğitim kurulularını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatılı veya pansiyonlu olanlara,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“9) 1801-2401’e kadar 4, d) 2401 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) 1501-200 l’e kadar 4, d) 2001 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) 1501-2001’e kadar 4, d) 2001 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11- (1) Özel eğitim kurulularında, öğrenci sayısı;

a)     51’ekadar 1,

b)      51-126’ya kadar 2,

c)      126’dan sonra gelen her 150 öğrenci için 1, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kumrularından aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenlerin öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anaokulları ile anasınıfları hariç olmak üzere, her derece ve türdeki eğitim kurumlarında orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otizmli öğrenciler için açılan her sınıf veya şube için 2,”

“(2) Rehberlik ve araştırma merkezlerine; görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 7, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1, bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması hâlinde ilave olarak 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu daha verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dâhil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dâhil toplam ders yükü;

a)     15-41’e kadar 1,

b)     41-81’e kadar 2,

c)     81-121’e kadar 3,

ç) 121-161’e kadar 4,

d)     161-201’e kadar 5,

e)     Toplam ders yükünün 201’den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1,

atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama

sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması hâlinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(2) Özel eğitim kurumlan ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dâhil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kuramlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,”

“(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(4) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “saat” ibareleri “saate kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kuramlarının” ibaresi “Proje okullarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılmış olan eğitim kuramlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların bilişim teknolojisi alanı norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.”

BTR Normu

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim kuramlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kuramlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinde yer alan “Yöneticilik” ibareleri “Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BTR Normu

Sosyal Ağlarda Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir